Bekijk desktop versie!

Wie zijn wij?

Wij hebben ons gespecialiseerd in het leveren, bedrukken en borduren van kleding en in relatiegeschenken en premiums. Denk daarbij aan ’t shirts, sweaters, werkkleding, sportkleding of kleding voor in de horeca. Daarnaast bieden wij een ruim assortiment aan in: draagtassen, bidons, USB-sticks, pennen paraplu’s en andere hebbedingen....

Lees snel verder

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Shirts en Zo bedrijfskleding, Shirts en Zo promotiekleding en Shirts en Zo bedrukking - hierna te noemen: 'verkoper' - met een derde hierna te noemen: 'koper'-, gesloten overeenkomst (en), aanbiedingen en offertes. 

Artikel 2 - Prijzen

 1. Alle door verkoper gehanteerde offerte prijzen zijn exclusief BTW, netto à contant, - af fabriek -, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en orders

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Orders van kopers binden verkoper pas als de order schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel indien verkoper kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen.
 3. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.
 4. Indien er verschillende merken worden worden besteld in dezelfde kleur benaming, dan moet er rekening worden gehouden met eventuele kleurverschillen per merk/materiaal. De verantwoording/keuze hiervoor ligt bij de koper. 
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Levering

 1. De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen-gekomen.
 2. De opgegeven werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag - indien akkoord en/of ontvangst betaling vòòr 11:00 dan telt deze dag als de eerste werkdag. Na 11:00 dan geldt de volgende dag als eerste werkdag.
 3. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon wordt geacht de goederen en/of diensten weer te geven in de juiste staat en hoeveelheid, tenzij koper eventuele bezwaren binnen 2 werkdagen schriftelijk en telefonisch kenbaar maakt aan verkoper.
 4. Verkoper biedt koper de mogelijkheid om vooraf pas-maten te bestellen. Indien levering naar sample wordt overeengekomen dan dient dit  als uitgangspunt, lichte afwijkingen in kleur of uitvoering zijn toegestaan. Daarnaast kunnen wij altijd een maattabel sturen, dit zijn indicatiematen en deze mogen/kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. Hiervoor kan koper de verkoper niet verantwoordelijk stellen.
 5. Er kunnen altijd (voel) samples worden aangevraagd, tot € 299,99 zullen wij dit vooraf berekenen. Vanaf € 300,00 regelen we in overleg, alleen de retourkosten van de sample(s) zijn altijd voor eigen rekening.
  Indien er een complete passerie van een artikel wordt aangevraagd, zullen wij dit vooraf bereken en kunnen we later in de order verwerken of retour betalen indien niet gebruikt. 
 6. Indien koper van verkoper een digitale proefdruk heeft ontvangen, dan dient koper deze onmiddellijk te keuren. Koper dient direct na ontvangst van de proef eventuele fouten aan verkoper te melden.
 7. Indien koper bij verkoper een spoed opdracht plaatst, waarvan sprake is indien de opdracht binnen 5 werkdagen moet zijn voltooid, kan koper geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.
 8. Het bestellen van verkeerde maten en/of model valt onder de verantwoordelijkheid van de koper, het omruilen van onbedrukte artikelen is alleen mogelijk in overleg met de verkoper. Koper moet dit binnen 3 dagen na levering melden aan verkoper.  Hiervoor zullen altijd retourkosten € 14,95 ex. btw aan zijn verbonden, die worden vooraf aan de omruiling doorberekent aan koper. Het pakket dient gefrankeerd naar ons te worden verzonden.
 9. Bestelde en bedrukte artikelen / orders kunnen niet retour worden genomen.
 10. Levering zal altijd plaatsvinden conform de van tevoren gemaakte afspraak met opdrachtgever, doch alle levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend.
 11. Meer- of minderleveringen t.o.v. het overeengekomen aantal zijn toegestaan met een max van 4%.   

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan toevallen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Bij wijzigingen kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst worden beïnvloed. Verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6 - Vrijwaringen

 1. Indien verkoper in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.

Artikel 7 - Aangeleverd artwork en eigendom drukvormen

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, litho's of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. Verkoper zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (Koper dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden!)
 2. De door verkoper in opdrachten voor rekening van koper vervaardigde screen, films, borduurkaarten etc, blijven eigendom van verkoper.

Artikel 8 - Herhalingsorders

 1. Verkoper hanteert bij textieldrukwerk voor herhalingsorders een speciaal tarief. Als de koper opnieuw dezelfde order ingeeft dan betaald koper niet opnieuw volledige screen of kaartkosten. Echter deze regeling geldt geheel onder voorbehoud en wordt toegepast na oordeel van verkoper. Koper kan aan deze bepaling dus geen enkel recht ontlenen.

Artikel 9 - Kleurverschillen

 1. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.

Artikel 10 - Wasvoorschriften

 1. Verkoper garandeert de was echtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien koper zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften.
 2. Artikelen altijd: - binnenstebuiten wassen; - niet warmer dan 40°C; - een opdruk nooit strijken (doe dit vanaf de achterzijde); -bodywarmers, jacks, parka's etc. alleen door middel van handwas reinigen of wol programma - gedrukte artikelen nooit in een wasdroger. Onderhavige was echt heids garantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), alle caps, hoedjes, petjes en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen.

Artikel 11 - Reclames

 1. Eventuele klachten/verkeerd geleverde maten moeten binnen 3 dagen schriftelijk aan verkoper worden gemeld en in geval van niet direct zichtbare gebreken geldt een termijn van 14 dagen.
 2. Nadat de klachten de verkoper hebben bereikt, zal verkoper zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.
 3. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
 4. Naar aanleiding van het onderzoek beslist verkoper of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft verkoper de keuze de goederen te vervangen dan wel koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.
 5. Verkeerd bestelde maten door de koper of artikelen die na levering kleiner/groter vallen dan verwacht vallen nooit onder reclames.

Artikel 12 - Betaling

 1. Betaling is conform afspraak en staat duidelijk vermeldt in onze offerte. Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling is afgesproken, zal betaling van de door Shirts en Zo aan koper verstuurde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Shirts en Zo is gerechtigd van een koper volledige vooruitbetaling te eisen.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien koper in gebreke blijft dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper en verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50 euro.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper is de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper zolang koper de verschuldigde facturen niet heeft betaald.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

 1. Verkoper heeft, indien koper tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht dat koper zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst, het recht:
  • Onmiddellijke betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
  • Zijn verplichtingen op te schorten, of de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Verkoper is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed.
 3. Alle aansprakelijkheid van verkoper, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden, wordt hierbij uitgesloten.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper dient zich daarom zelf over de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
 5. Annulering door koper van overeenkomsten met verkoper is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan verkoper.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 16 - Afbeelden producties

 1. Verkoper is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels etc. van koper te fotograferen en/of anders af te beelden in zijn brochures, website of catalogussen ter ondersteuning van de verkoop van verkoper zonder dat hiervoor enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 18 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34249203.
 2. Ons BTW nummer: NL8158.63.779.B01 
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Iets voor jou?

AWDIS Sportshirt Ladies Cool T AWDIS Sportshirt Ladies Cool T Vanaf* € 3,84 per stuk
TriDri Heren Ultralicht Softshell TriDri Heren Ultralicht Softshell Vanaf* € 26,85 per stuk
TriDri Dames Ultralicht Softshell TriDri Dames Ultralicht Softshell Vanaf* € 26,85 per stuk
Stedman Active-Dry Ladies T-shirt Stedman Active-Dry Ladies T-shirt Vanaf* € 3,87 per stuk

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als u niet wilt dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen