Bekijk desktop versie!

Wie zijn wij?

Wij hebben ons gespecialiseerd in het leveren, bedrukken en borduren van kleding en in relatiegeschenken en premiums. Denk daarbij aan ’t shirts, sweaters, werkkleding, sportkleding of kleding voor in de horeca. Daarnaast bieden wij een ruim assortiment aan in: draagtassen, bidons, USB-sticks, pennen paraplu’s en andere hebbedingen. Wij...

Lees snel verder

Horeca kleding bedrukken of borduren?

Werkkleding bedrukken of borduren?

Premiums & relatiegeschenken

Alle technieken in eigen huis!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Shirtsenzo BV als verkoper van Bedrijfskleding en Promotiekleding en Shirtsenzo BV als dienstverlener in Bedrukkingen, Borduringen en Reclame/DTP werkzaamheden - hierna te noemen: 'Shirtsenzo' - met een derde hierna te noemen: 'koper en/of afnemer'-, gesloten overeenkomst (en), aanbiedingen en offertes. 

Artikel 2 - Prijzen

 1. Alle door Shirtsenzo gehanteerde offerte prijzen zijn exclusief BTW, netto à contant, - af fabriek -, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De door Shirtsenzo gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van het aanbod.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes en orders

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Orders van kopers binden verkoper pas als de order schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel indien verkoper kenbaar heeft gemaakt dat met de uitvoering van de order is begonnen.
 3. Brochures, catalogussen of andere tekeningen en voorstellingen geven een algemene indruk van te leveren goederen. Beschreven en afgebeelde maten, kleuren, uitvoeringen, gewichten etc. zijn immer bij benadering en nimmer bindend.
 4. Indien er verschillende merken worden worden besteld in dezelfde kleur benaming, dan moet er rekening worden gehouden met eventuele kleurverschillen per merk/materiaal. De verantwoording/keuze hiervoor ligt bij de koper. 
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 - Levering

 1. De door Shirtsenzo opgegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De opgegeven werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag - onze levertijd gaat in na akkoord op ons voorstel en/of ontvangst betaling. De volgende werkdag geldt dan als eerste werkdag. Spoedorders zijn mogelijk, maar gaan in overleg met verkoper en hangt af van de ruimte in onze productie.
 3. De door koper bij afhalen of afleveren overhandigde pakbon wordt geacht de goederen en/of diensten te controleren of deze in de juiste staat en hoeveelheid zijn geleverd, eventuele verschillen of bezwaren dienen binnen 2 werkdagen schriftelijk en/of telefonisch kenbaar gemaakt te worden aan verkoper.
 4. Shirtsenzo stuurt bij haar aanbiedingen een maattabel mee van de gekozen producten, dit zijn indicatiematen. Daarnaast heeft de koper de mogelijkheid om vooraf aan de order pas-maten te bestellen. Indien levering naar maattabel of sample wordt overeengekomen dan dient dit als uitgangspunt, hierin zijn lichte afwijkingen in kleur, pasvorm of uitvoering toegestaan. Hiervoor kan koper, Shirtsenzo niet verantwoordelijk stellen.
 5. Er kunnen altijd (voel) samples worden aangevraagd, tot € 299,99 zullen wij dit vooraf berekenen. Vanaf € 300,00 regelen we in overleg, alleen de retour kosten van de sample(s) zijn altijd voor eigen rekening.
  Indien er een complete pas serie van een artikel wordt aangevraagd, zullen wij dit vooraf bereken en kunnen we later in de order verwerken of retour betalen indien niet gebruikt. 
 6. Indien koper van Shirtsenzo een digitale proefdruk heeft ontvangen, dan dient koper deze onmiddellijk te keuren. Koper dient direct na ontvangst van de proef eventuele fouten aan verkoper te melden.
 7. Indien koper bij Shirtsenzo een spoed opdracht plaatst, waarvan sprake is indien de opdracht binnen 5 werkdagen moet zijn voltooid, kan koper geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van gebrekkige levering of bij het geheel uitblijven van de levering.
 8. Het omruilen van onbedrukte  artikelen. Verkeerde maten en/of model bestellen valt onder de verantwoordelijkheid van de koper, omruilen is alleen mogelijk in overleg met de verkoper en moet binnen 2 werkdagen na levering worden gemeld aan Shirtsenzo. Hiervoor rekenen wij € 14,95 ex. btw aan retour en omruiling kosten. Het pakket dient gefrankeerd naar ons te worden verzonden.
 9. Het retour zenden van onbedrukte artikelen. Verkeerde maten en/of model bestellen valt onder de verantwoordelijkheid van de koper, retour zenden is alleen mogelijk in overleg met de verkoper en moet binnen 2 werkdagen na levering worden gemeld aan Shirtsenzo. Hiervoor rekenen wij € 14,95 aan retour en handelingskosten (mits retour binnen 10 werkdagen). Mochten de artikelen na 10 werkdagen retour komen zijn wij genoodzaakt om 10% aan retour en handelingskosten te berekenen over het totaal van de gestuurde artikelen. Het pakket dient gefrankeerd naar ons te worden verzonden.
 10. Bestelde en bedrukte artikelen/orders kunnen niet retour worden genomen.
 11. Levering zal altijd plaatsvinden conform de van tevoren gemaakte afspraak met opdrachtgever, doch alle levertijden zijn altijd indicatief en nooit bindend.
 12. Meer- of minderleveringen t.o.v. het overeengekomen aantal zijn toegestaan met een max. van 4%.   

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan toevallen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Bij wijzigingen kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst worden beïnvloed. Shirtsenzo zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6 - Vrijwaringen

 1. Indien Shirtsenzo in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.

Artikel 7 - Aangeleverd textiel, artwork en eigendom drukvormen

 1. Shirtsenzo is niet aansprakelijk voor het zoekraken, beschadiging en vermissing van door koper aangeleverde modellen, diskettes, litho's of welke andere dragers van artwork en originelen dan ook. Verkoper zal op geen enkele wijze beschadigde of zoekgeraakte originele of dragers hiervan vergoeden of compenseren. (Koper dient dus een kopie aan te leveren, en het origineel ter zekerheid achter te houden!)
 2. De door Shirtsenzo in opdracht en voor rekening van koper vervaardigde screen, films, borduurkaarten etc, blijven eigendom van Shirtsenzo.
 3. Aangeleverd textiel is textiel welke koper elders heeft aangeschaft om door de Shirtsenzo te laten bedrukken of borduren.
 4. Alle bewerkingen op aangeleverd textiel wordt geheel voor risico van de koper voorzien van een opdruk of borduring.
 5. Op het bedrukken en borduren van aangeleverd textiel wordt geen garantie gegeven, dit geldt ook voor was echtheid en hechtingsproblemen.
 6. Uiteraard besteden wij de uiterste zorg aan de bewerkingen op de aangeleverde artikelen.
 7. Aangeleverd textiel wordt nooit franco verzonden.

Artikel 8 - Herhalingsorders

 1. Shirtsenzo hanteert bij textieldrukwerk voor herhalingsorders een speciaal tarief. Als de koper opnieuw dezelfde order ingeeft dan betaald koper niet opnieuw volledige screen of kaartkosten. Echter deze regeling geldt geheel onder voorbehoud en wordt toegepast na oordeel van Shirtsenzo.
  Koper kan aan deze bepaling dus geen enkel recht ontlenen.

Artikel 9 - Kleurverschillen

 1. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.

Artikel 10 - Wasvoorschriften

 1. Shirtsenzo garandeert de was echtheid van zijn drukwerk op textiel bij normaal gebruik voor maximaal 1 jaar, behoudens normale slijtage. Deze garantie vervalt indien koper zich niet aan de wasvoorschriften en symbolen houdt van het desbetreffende artikel, tevens met inachtneming van onderstaande extra voorschriften.
 2. Artikelen altijd: - binnenstebuiten wassen; - niet warmer dan 40°C; - een opdruk nooit strijken (doe dit vanaf de achterzijde); -bodywarmers, jacks, parka's etc. alleen door middel van handwas reinigen of wol programma - gedrukte artikelen nooit in een wasdroger. Onderhavige was echtheids garantie zijn: nylon artikelen (afnemen met vochtige doek), alle caps, hoedjes, petjes en voorts alle artikelen die niet duidelijk van een wasvoorschrift zijn voorzien en/of waarvan bekend mag worden verondersteld dat deze niet dienen te worden gewassen.

Artikel 11 - Reclames

 1. Eventuele klachten/verkeerd geleverde maten moeten binnen 3 dagen schriftelijk aan Shirtsenzo worden gemeld en in geval van niet direct zichtbare gebreken geldt een termijn van 14 dagen.
 2. Nadat de klachten Shirtsenzo hebben bereikt, zal Shirtsenzo zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van de klacht.
 3. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper op de wijze zoals door Shirtsenzo aangegeven.
 4. Naar aanleiding van het onderzoek beslist verkoper of de klacht gegrond is. Is de klacht gegrond dan heeft Shirtsenzo de keuze de goederen te vervangen dan wel koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor de goederen.
 5. Verkeerd bestelde maten door de koper of artikelen die na levering kleiner/groter vallen dan verwacht vallen nooit onder reclames.

Artikel 12 - Betaling

 1. Betaling is conform afspraak en staat duidelijk vermeldt in onze offerte. Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling is afgesproken, zal betaling van de door Shirtsenzo aan koper verstuurde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Shirtsenzo is gerechtigd van een koper volledige vooruitbetaling te eisen.  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Indien koper in gebreke blijft dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper en verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50 euro.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper is de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Shirtsenzo zolang koper de verschuldigde facturen niet heeft betaald.
 2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 14 - Opschorting, ontbinding en aansprakelijkheid

 1. Shirtsenzo heeft, indien koper tekort komt of redelijkerwijs mag worden verwacht dat koper zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen Shirtsenzo en koper gesloten overeenkomst, het recht:
  • Onmiddellijke betaling dan wel vooruitbetaling te eisen van koper voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten.
  • Zijn verplichtingen op te schorten, of de overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Shirtsenzo is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed.
 3. Alle aansprakelijkheid van Shirtsenzo, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden, wordt hierbij uitgesloten.
 4. Shirtsenzo is niet aansprakelijk indien goederen niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze heeft gekocht. Koper dient zich daarom zelf over de geschiktheid van goederen tevoren op de hoogte te stellen.
 5. Annulering door koper van overeenkomsten met verkoper is uitsluitend mogelijk tegen betaling van het volledige factuurbedrag aan Shirtsenzo.

Artikel 15 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed op kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Shirtsenzo worden daaronder begrepen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Shirstenzo gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten of te ontbinden, zonder dat Shirtsenzo tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 16 - Afbeelden producties

 1. Shirtsenzo is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk, borduursels etc. van koper te fotograferen en/of anders af te beelden in zijn brochures, website of catalogussen ter ondersteuning van de verkoop van Shirtsenzo zonder dat hiervoor enige vergoeding of andere compensatie aan koper tegenover staat.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Shirtsenzo en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 18 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 34249203.
 2. Ons BTW nummer: NL8158.63.779.B01 
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Iets voor jou?

AWDIS Sportshirt Cool Muscle Vest AWDIS Sportshirt Cool Muscle Vest Vanaf* € 4,23 per stuk
Stanley/Stella Dedicator Men Polo Stanley/Stella Dedicator Men Polo Vanaf* € 9,23 per stuk

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als u niet wilt dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen